Oferowane usługi

Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe "IRENA" można podzielić na trzy
podstawowe grupy, uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności, etapu
rozwoju firmy oraz jej bieżących potrzeb:

. obsługa rachunkowo-księgowa
. obsługa pełnej księgowości dla spółek prawa handlowego
. obsługa kadrowo - płacowa

Zakres oferowanych przez nas usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb
Klienta:

. reprezentujemy Klienta przed właściwymi urzędami - Urząd Skarbowy, ZUS, GUS
. powiadamiamy o ważnych terminach za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail
oraz SMS
. w razie potrzeby prace księgowe wykonujemy również w siedzibie firmy Klienta
. doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów
. zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych

Obsługa rachunkowo-księgowa

. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
. prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
. prowadzenie kart podatkowych
. sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych
dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
. prowadzenie ewidencji środków trwałych

Obsługa pełnej księgowości dla spółek prawa handlowego

. zakładanie planów kont
. opracowanie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów
. zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
. rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami
rachunkowości
. stała analiza kosztów i przychodów
. potwierdzenia sald
. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
. comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie
deklaracji podatkowych CIT i VAT
. sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji
. sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań
. bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami

Obsługa kadrowo-płacowa

. prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
. wyliczanie podatku dochodowego zatrudnionych osób oraz sporządzanie i
wysyłanie deklaracji miesięcznych do Urzędów Skarbowych
. kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek, sporządzanie
deklaracji i wysyłanie drogą elektroniczną
. przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
. zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS

Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:

. uruchomienia działalności gospodarczej:
. pomoc w wyborze formy opodatkowania
. rejestracja działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczych
. rejestracja w ZUS
. pomoc w założeniu konta bankowego
. sporządzenia wniosków kredytowych
. założenia spółki cywilnej
. wpisu do KRS
. uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US lub innych zaświadczeń z
tych jednostek
. likwidacji działalności
. rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane
. rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 
Biuro Rachunkowe
"IRENA"
Irena Wilczyńska
ul. Drzymały 14/2
tel. 602 645 488
Biuro Rachunkowe  "IRENA"
"Ceną wielkości jest odpowiedzialność"  WINSTON CHURCHULL
48-300 Nysa